Privacyverklaring

Lees hier de privacy verklaring van onze club.

Beleidsplan  Gymgroep Wijgmaal-WB. vzw 2014 -2020

1. Inleiding – Bewaking, bijsturing en vernieuwing van het beleidsplan

Dit beleidsplan moet de leidraad zijn voor onze turnkring. Het geeft de structuur weer, de werking en de inhoud van de club.

 Bewaking

Jaarlijks wordt er aan de hand van een jaarverslag een evaluatie opgemaakt van het afgelopen seizoen. Hierbij wordt het uitvoering van het beleidsplan getoetst aan de realiteit

Bijsturing

Aan de hand van het jaarlijkse evaluatieverslag komen we tot een bijsturing van het beleidsplan. Een nieuw document zal dan in augustus verschijnen.

 Vernieuwing

Het beleidsplan beloopt een periode van 5 seizoenen. Op dat ogenblik (augustus 2015) verschijnt er een nieuw beleidsplan, aangepast aan de situatie.

2. Missie, visie

Missie :
De vereniging heeft tot doel bij te dragen tot de sportieve ontwikkeling en het welzijn van al haar leden door het aanbieden van welbepaalde gymnastiekdisciplines, waarbij kwaliteit centraal staat en dit in de ruimste zin ( zowel voor competitie als recreatie).
De disciplines waarvoor we gaan zijn:1.Competitief:m AGD ,AGH,
Recreatief:  kleutergym ,initiatie toestelturnen, sport en spel, badminton conditiegym Heren en dames ,Aerobics trampoline springen, airtrack, jazzdans en aanverwante dansvormen ,dubbele minitrampoline, cheerleading  ,free running

Visietekst

De vereniging wil dit doel realiseren door:
· Haar leden te laten sporten in optimale omstandigheden (begeleiding, accommodatie, structuur)
· Zoveel mogelijk mensen plezier te laten beleven aan sport conform de bepalingen van het Panathon decreet
· Vaardige gymnasten  detecteren en de mogelijkheid bieden zich te engageren voor competitiesport
· Bij te dragen tot de visie en mentaliteit van “mens sana in corpore sana”, “een gezonde geest in een gezond lichaam”
· Bij te dragen tot positieve eigenschappen, zoals het bevorderen van de groepsgeest, leren doorzetten, niet te vlug opgeven, zelfvertrouwen creëren
· Ons te profileren als een “gezonde” en kwaliteitsvolle club, in al zijn facetten
plaats inneemt.

3. Huisstijl

Clubnaam
De volledige benaming van de club is “Gymgroep Wijgmaal - WB. vzw Wijgmaal voor deelvereniging Wijgmaal en WB staat voor de deelvereniging Wilsele Bleydenberg  beiden vormen zij één vereniging hiermee willen wij de onvoorwaardelijke samenhorigheid  beklemtonen .In mailing en in functie van de bestemmelingen mag de afkorting “Gymgroep Wijgmaal.” of” Gymgroep WB” worden gebruikt.
Clublogo
(zie voorblad + koptekst van dit document)

Het logo van de club bestaat drie ringen waarin  in elke ring met in elke ring een gymfiguur die duidt op de toestellen van artistiek gymnastiek voorkomt. .
Het logo van de club wordt gebruikt in alle documenten die de club verspreid.
De basiskleuren van het logo zijn rood, geel en zwart .Meestal zal Het logo in zwart-wit verschijnen om kosten te sparen bij het kopiëren van documenten.
Afhankelijk van de noodzaak zal het clublogo hetzij volledig worden afgebeeld, hetzij afgekort.
Logo GymnastiekFederatie Vlaanderen
Het logo van de GymFed, (waarbij wij  aangesloten zijn onder stamnummer 592) wordt met regelmaat gebruikt in briefwisseling van de club en op de website.
Lettertype
Alle briefwisseling en clubdocumenten worden opgesteld in het lettertype “Calibri”. De lettergrootte, dikte en onderlijning is vrij te bepalen door te opsteller.
De bepaling van het lettertype op de website is verschillend, volgens de mogelijkheden.

4. Beschrijving van de vereniging – Geschiedenis

Clubnaam :
 Omdat wij van bij de opstart van de vereniging( 1971) er van overtuigd waren dat samenwerking over de gemeentelijke grenzen een grote meerwaarde was ( qua werving rekrutering en opleiding) werd oorspronkelijk de alles omvattende naam “ Gymgroep Wijgmaal” .In 1978 werd Gym Wilsele Bleydenberg opgericht. Beide namen werden naast mekaar gebruikt tot op het moment dat we omschakelden naar VZW-structuren beiden werden samengevoegd tot één vereniging .Vanaf dan werd officiële benaming van de club “ Gymgroep Wijgmaal – WB vzw.
Oprichting;
  De Gymgroep ontstond in 1971 in Wijgmaal en Herent ,groeide dan door naar andere dorpen omdat de toeloop van de geïnteresseerden zo groot was. Zo  werd in 1978 Gym Bleydenberg opgericht. De fusie van de gemeenten  bracht Wijgmaal en Wilsele samen in één gemeente nl stad Leuven. Daarom werden ze samengevoegd tot één vereniging   “ .Later, bij het reorganiseren van feitelijke vereniging tot VZW werd Gymgroep Bleydenberg samengevoegd met Gymgroep Wijgmaal en ontstond de naam “ Gymgroep Wijgmaal WB vzw “waar W staat voor Wilsele en B staat voor Bleydenberg.
Momenteel is de club aangesloten bij de GymnastiekFederatie Vlaanderen onder de stamnummer 592
Statuten
werden gepubliceerd in het staatsblad ondernemingsnummer (0831.139.352) en is het basisdocument van de  clubstructuur
Huishoudelijk Reglement
Het huishoudelijk reglement van de club bepaalt naast de algemeenheden eveneens de lidgelden, de rechten en plichten van de leden, de functieomschrijvingen, mogelijkheden tot opleiding en scholing, kosten en vergoedingen, … .
Het beleidsplan statuten vormen samen het huishoudelijk reglement vormen de basisdocumenten van de club. Net zoals het beleidsplan wordt ook het huishoudelijk reglement jaarlijks bijgestuurd door het bestuur en  waar nodig is wordt het  aangepast.

Website:  www.gymgroep-wijgmaal-wb.be

 Clubwerking :
· Bestuur: zorgt voor de gedragenheid van beslissingen, het aanreiken (en mogelijks uitvoeren) van ideeën en een constructieve aanpak tot verbetering van de club.
1 Voorzitter: Jan Stroombergen , statutaire secretaris : Mieke Engelborghs ,secretaris/correspondentie: Michel Meulemans  penningmeester: Kristien Meulemans
2 Leden: Katrien Pollers ,Karel Beuckelaers ,Michel Meulemans ,Jan Stroombergen ,Kristien Meulemans ,Mieke Engelborghs,
3 Trainers: zijn ten minste 16 jaar Alleen de trainers in het bezit van een diploma of brevet van initiator gymnastiek of dans  geven zelfstandig training aan een groep De aspirant-initiator staan heel wat ereplaatsen en titels  bij hun deelname aan Provinciale wedstrijden ,Vlaams kampioenschap en ook Nationaal kampioenschap.
4 Begeleiders:Zij zijn minsten 14 jaar en kunnen zelfstandig les geven aan een groep mits een diploma van VTS .De aspirant initiators zijn de hulptrainers ,zij werken samen met een gediplomeerde trainer. 
DE BEGELEIDERS ZIJN DE LEDEN TUSSEN 14 EN 16 JAAR DIE IN OPLEIDING ZIJN .Zij ondersteunen de werking onder leiding van een gediplomeerde trainer.

Doelgroepen
Recreatie – kleutergym, jongeren, : Zij krijgen wekelijks 2 uren training; Volgens hun mogelijkheden ,progressies en motivatie. Worden zijn opgedeeld in niveaugroepen. Het doel is  op progressieve wijze de basis motorische vaardigheden  te verbeteren ,het aanleren van acrobatische delen met behulp van  airtrack ,DMT ,trampoline en de olympische toestellen( balk ,brug ,paard met bogen, ringen ,rekstok, Pegasus ,plinten enz.).
Pre competitie – doorgroeigroep: Getalenteerde kinderen krijgen wekelijks  6 tot 9 u training Hier staat de gymnastische basisvorming centraal, met veel aandacht voor de verbetering van de basisch-motorische eigenschappen en ontwikkeling van hun vaardigheden op alle beschikbare toestellen.
Competitie:  De geselecteerden krijgen 9 tot 18 uren training per week afhankelijk van de reeks en het niveau waarin ze deelnemen. De voorbereiding voor de wedstrijden gebeurt  conform de programma’s aangeboden door GymFed .De testprogramma’s en de leerlijnen worden zo goed als mogelijk opgevolgd.
Volwassenen: Zij turnen 2 u per week centraal staat het onderhouden van een goede algemene en turn specifieke  conditie. Het leren en onderhouden van de gekende turnvaardigheden aan toestellen ,de airtrack en tumblingbaan.
Derde leeftijd: seniorrengym/turnen overdag: wekelijks 1 uur: ontspanning, conditiegym, motorische vaardigheden( fijne motorische scholing )
Badminton :Er  wordt getraind in  leeftijdsgroepen  ( kinderen ,jongeren en volwassenen)
Vechtsport :Tenzan Dojo  Japanse vechttechnieken waar  zelfverdediging centraal staat. Zij trainen wekelijks  3 uren en staat open voor jongeren  vanaf 12 j en  voor volwassenen.
Freerunning: Kinderen jongeren en volwassenen Zij  worden ingedeeld in leeftijdsgroepen .Zij trainen elke week 2 uren

 

6. SWOT-analyse


Sterkten    Intern


S1 Erkende sportvereniging    
S2 Vzw - structuur                                
S3 Goodwill en dynamiek van vrijwilligers (bestuursleden, trainers, begeleiders)
S4 Bewustzijn bestuur en trainers van “professionele” aanpak (beleid)
S5 Goede contacten club – ouders – leden
S6 Jaarlijkse activiteiten (sportkamp, clubwedstrijd, nevenactiviteiten)
S7 Veel eigen materiaal (patrimonium)
S8 Goede structuur en doorstromingsmogelijkheden
S9 Eigen website
S10 Veel trainers/begeleiders met gymnastiekclub opgegroeid
S11 Een groot aantal gediplomeerde trainers
S12 Gebruik van professionele turnhal Boudewijnstadion Kessel-lo ,Holsbeek, Aarschot
S13terugbetaling Ziekenfonds stimuleren
S14 differentiatie lidgelden voor kansarme gezinnen
S 15 regelmatig samenwerken met buitenlandse clubs en trainers
S16.een gezond financieel beleid

 

Zwakten


Z1 Gebrek aan voldoende gekwalificeerde trainers
Z2 Weinig jongens
Z3 Grote jaarlijkse output bij recreanten
Z4 Te weinig  doorstroming van jongeren naar trainers
Z5 trainers verspreid over te veel oefenlocaties (9 )– te weinig teamspirit
Z6 leden haken vaak af na één jaar.
Z7 veel ouders weinig interesse voor clubwerking
Z8 stagnerende opvolging van bestuur
Z9 onevenwichtige samenstelling van bestuur
Z10 te weinig uren beschikbaar om  niveau te verhogen en aanbod uit te bouwen
Z11 te weinig trainers beschikbaar op woensdag
Z12eenvormige methodiek is niet altijd aanwezig in recreatieve groepen

 

Kansen   extern


K1 positieve uitstraling ,verhogen naambekendheid promoten club, kadervorming, ruim sportaanbod ,modern materiaal , goede communicatie
K2 niet gekwalificeerde trainers motiveren  tot technische scholing
K3 Goede samenwerking met gemeentelijke sportdienst
K4 Doelstelling per discipline en oefengroep vastleggen
K5 Groot aanbod en gunstigere geografische situering van cursussen VTS
K6 Subsidies voor opleidingen
K7 Nieuwe bestuursleden
K8 Goede verstandhouding met andere
clubs
K9 Nieuwe trainers
K10 Erkenning door de gemeente
K11 Opbouw ledenbestand
K12 Samenwerkingsverband met
omliggende verenigingen en zusterverenigingen
K13 betrokkenheid van de trainers met de club verhogen
K14 Goede relatie met ouders en gemotiveerde ouders introduceren in de clubwerking –inzet specifieke taken
K15 goede relatie met de ouders
K16 contacten met de “ buitenwereld” verruimen – naambekendheid
K17 goed gevuld jaarprogramma met sportieve evenementen
K18 Goede relatie met GymnastiekFederatie Vlaanderen ,sportraden, sportdiensten, gemeentebesturen
K19 trainers hebben inspraak in het bestuur
K20 Ruime kansen voor elke leeftijd en goede continuïteit ledenaantal
K21 Gemeentelijke initiatieven steun i.v.m. laagdrempeligheid in de sport
K22 Inspelen op de hedendaagse trends  zoals freerunning
K23 deelnemen aan zo veel mogelijke wedstrijden ( recreatieve en competities AGD AGH )

 

Bedreigingen


B1 Gebrek aan deskundigheid buiten de club
B2 Moeilijke samenwerking met andere verenigingen
B3 Verlies van trainers en bestuursleden
B4 Gebrek aan opvolging club initiatieven   door de gemeente
B5 Gebrek aan sponsoring
B6 zwakke binding met de club – de grote veelheid van sport, gym e.a. in de onmiddellijke omgeving
B7 gymruimte niet exclusief voor Gym
B8 verminderde belangstelling voor vrijwilligerswerk
B9 ons clubleven wordt bemoeilijkt door de veelheid van aanbod, verminderde binding aan de club

 

7. Doelstellingen

Gymgroep A.S. vzw  wilt de aangeboden disciplines doelstellingen bereiken en consolideren.
Het beleidsplan voorziet 10 domeinen

7.1. Ledenbestand
7.2. Activiteiten
7.3. Kader – Clubwerking
7.4. Accommodatie – Patrimonium – Uitrusting
7.5. Communicatie
7.6. Financiën
7.7. Profilering
7.8. Kwaliteit
7.9. Beleidsvoering
7.10. Samenwerkingsverbanden

Voor ieder domein zijn er doelstellingen geformuleerd :
doelstelling(en) op lange termijn = strategische doelstellingen = 6 jaar
doelstelling(en) op korte termijn = operationele doelstellingen = 2 à 3 jaar
seizoensgebonden doelstellingen = maatregelen = 1 jaar

 

7.1. Ledenbestand

STRATEGISCHE DOELSTELLINGEN

Nr.

Wat?

Hoe?

Wie?

7.1.SD 1

Drop out tegengaan

Oudere gymnasten de mogelijk bieden zich tevens als begeleider te engageren in de club

Bestuur

7.1.SD 2

Ledenaantal evenredig laten stijgen met het trainers-/begeleiderpotentieel

Tijdig aantrekken van trainers/begeleiders
Ledenstop indien noodzakelijk

Bestuur
Trainers
Begeleiders

OPERATIONELE DOELSTELLINGEN

                                          Wat?                                                                 

                             Hoe?

                Wie?

7.1.OD 1

Jaarlijkse lichte stijging van het ledenaantal

Promotie van de club via de informatiefolder naar de scholen in de omgeving ,verspreiding flyer en infofolder door de post, sociale media ,mail, facebook,e.a

 

Bestuur

7.1.OD 2

Opnemen van persoonlijke gegevens van de leden

Aandacht voor verwerking van kledijmaten, deelnames wedstrijden, activiteiten, …

Trainers
Kristien

MAATREGELEN

Nr.

Wat?

Hoe?

Wie?

7.1.M 1

Actualisering van het ledenbestand

Continu bijhouden van ledengegevens (inschrijvingen, betalingen, licenties, ongevallendossiers, …)

Michel

7.1.M 2

Attent voor gebeurtenissen

Verjaardagen
attentie bij geboorte,   overlijden, huwelijk, diploma, bijscholingen
,attesten

Trainers
Bestuur

Michel

 

7.2. Activiteiten

STRATEGISCHE DOELSTELLINGEN

Nr.

Wat?

Hoe?

Wie?

7.2.SD 1

Organisatie clubactiviteiten

Turnfeest, externe demo’s

Club

7.2.SD 2

Behoud van traditionele activiteiten

Planning kalender met weerkerende activiteiten

Michel

Operationele doelstellingen

Nr.                                  wat ?                               Hoe?                              Wie ?

7.2.OD 1          organisatie clubactiviteiten      org. Sportkampen       Kristien
                                                                                                                       Michel
                                                                                                                       Leen
 Maatregelen  

Nr.                                   Wat ?                                 Hoe?                            Wie?      

7.1.M. 1         organisatie clubactiviteiten       wedstrijden              Trainers en leden
                                                                               deelname                        AGD                                                     
                                                                               organisatie interclubs        AGH                                                                                                                                    
                 
7.1.M.2         organisatie nevenactiviteiten  Bezoek Gymgala,
                 Alternatieve sporten:          Bestuur
              Badminton, vechtsport
                                                                          Sport en spel ,St.Niklaas
                                                                            Einde seizoenactiviteit

 

7.3. Kader – Clubwerking

STRATEGISCHE DOELSTELLINGEN

Nr.

Wat?

Hoe?

Wie?

7.3.SD 1

50% gekwalificeerde trainers

Aanbieden ,deelname cursussen VTS

Michel

7.3.SD 2

100% bijgeschoolde trainers

Aanbieden van bijscholingen, clinics, bijkomende vormingen, …

Michel

OPERATIONELE DOELSTELLINGEN

Nr.

Wat?

Hoe?

Wie?

7.3.OD 1

gekwalificeerde trainers verhogen

Aanbieden van cursussen VTS

Michel

7.3.OD 2

bijgeschoolde trainers promoten

Aanbieden van bijscholingen, clinics, bijkomende vormingen, …

Michel

MAATREGELEN


Nr.

Wat?

Hoe?

Wie?

7.3.M 1

Sensibilisering van het kader voor het belang van vormingen en bijscholingen

Agendapunt “cursussen en bijscholingen” als vast agendapunt tijdens de trainersvergaderingen “

Michel
Kristien
Katrien

7.3.M 2

Opmaken van een overzicht van de kwalificaties van de trainers

Aanleggen van een opleidingsjaarplan

Michel
Kristien

7.4. Accommodatie – Patrimonium – Uitrusting

STRATEGISCHE DOELSTELLINGEN

Nr.

Wat?

Hoe?

Wie?

7.4.SD 1

Onderhoud en aanvulling van het patrimonium

Volgens de noden van de club

Bestuur
Michel

7.4.SD 2

Drukken van eigen stempel op het gebruik van de turnzaal ,sporthal ,specifieke gymruimte

Door beheer als een goede huisvader , het vertrouwen krijgen van de gemeente en alzo mede beheersbevoegdheden verkrijgen

Bestuur
Michel
Leen

OPERATIONELE DOELSTELLINGEN

 

Nr.

Wat?

Hoe?

Wie?

7.4.OD 1

Verfraaiing turnzaal

Posters, schilderwerken,

Bestuur i.s.m. gemeente/ school

7.4.OD 2

 

Praktische inrichting ,praktisch organisatie van de turnzaal

Voorzien van bergruimte voor sporttassen, kleding en drank ,aanwezigheid publiek

Bestuur i.s.m. gemeente/school
Michel
Leen
Katrien
trainers

MAATREGELEN

Nr.

Wat?

Hoe?

Wie?

7.4.M 1

Verbetering inrichting turnzaal

Informatiebord van de club, kast met klein materiaal, EHBO kast Muziek

Michel
trainers

7.4.M    2                                  Duiding ordening turnzaal voor eigen leden en derden 2                                                                                           

                              Duidelijke   afspraken met eigen leden en derden m.b.t. het gebruik van de toestellen en de plaatsing van het materiaal na de training

                Michel i.s.m.     gemeente/school                      
                Leen
                trainers

7.5. Communicatie

STRATEGISCHE DOELSTELLINGEN

Nr.

Wat?

Hoe?

Wie?

7.5.SD 1

Vertrouwenspersoon in de club als contactpersoon tussen bestuur – trainers – begeleiders – leden

In functie van de noodzaak in de club

Bestuur

7.4.SD 2

Communicatie verantwoordelijke binnen het clubbestuur

In functie van de noodzaak in de club

Bestuur

OPERATIONELE DOELSTELLINGEN

Nr.

Wat?

Hoe?

Wie?

7.5.OD 1

Verbeteren van communicatie tussen alle betrokkenen

Actualisering van de website; aandacht voor ontwikkelingen in de club, de gemeente, de andere sportclubs, de GymFed, …; Instandhouding van goede maatregelen

Bestuur
Trainers
Katrien Roos
Michel
Leen
Ludwine

7.5.OD 2

 

Maatregelen

Aanreiken van andere communicatiemiddelen

Uitgifte van een nieuwsbrief, een clubblad, … i.f.v. de behoefte

 

Bestuur
Michel
Katrien

Nr.

Wat?

Hoe?

Wie?

7.5.M 1

Verzorgen van de externe communicatie

Opstart website; contact met de ouders van de leden bij gelegenheden, duidelijkheid bij briefwisseling, mailing naar leden

Michel
Katrien Roos
Ludwine

  7.5.M.2                                   

Verzorgen van de                            interne  communicatie

 Opstart website                              binnen de club;
 verspreiding verslagen
 naar alle betrokkenen
 contact met alle betrokkenen bij de clubwerking

 

7.6 Financiën

STRATEGISCHE DOELSTELLINGEN

Nr.

Wat?

Hoe?

Wie?

 

7.6.SD 1

Penningmeester als exclusieve functie in de

 club

In functie van de behoeften van elke deelvereniging

Bestuur

7.6.SD 2                                                

Boekhoudkundig financieel beheer

In functie van de behoefte van de club – noodzaak als vzw –externe boekhouder

OPERATIONELE DOELSTELLINGEN

Nr.

Wat?

Hoe?

Wie?

7.6.OD 1

Reserve opbouwen

“Spaarpot” aanleggen voor onvoorziene omstandigheden

Bestuur

 

 

 

 

MAATREGELEN

Nr.

Wat?

Hoe?

Wie?

7.6.M 1

Aantrekken sponsors

Opstellen sponsordossier; contacteren van mogelijke sponsors

Bestuur

7.6.M 2

Gezonde financiële balans behouden

Maandelijks overzicht van de inkomsten/uitgaven; Driemaandelijkse bijsturing van de begroting

Michel/externe
 boekhouder
kassiers deelverenigingen

 

7.7. Profilering

STRATEGISCHE DOELSTELLINGEN

Nr.

Wat?

Hoe?

Wie?

7.7.SD 1

Innovatie en uitbreiding van de club

In functie van de behoefte van de club en de ontwikkeling

Club

7.7.SD 2

Verwezenlijking van een “voorbeeldclub”

Blijven verzekeren van de aangeboden kwaliteit en attent voor de ontwikkeling op sportief – maatschappelijk gebied

Club

OPERATIONELE DOELSTELLINGEN

Nr.

Wat?

Hoe?

Wie?

7.7.OD 1

Continuïteit van de profilering naar clubleden, gemeente en sportraad

Blijven verzekeren van de aangeboden kwaliteit

Club

7.7.OD 2

Profilering binnen de GymFed

Organisatie van wedstrijden GymFed; bijdrage bij activiteiten (jureringen) deelname aan GymFed activiteiten ,cursussen e.a.;   

Club

MAATREGELEN

Nr.

Wat?

Hoe?

Wie?

7.7.M 1

Profilering t.a.v. de clubleden

Aanbieden van kwalitatieve trainingen en getuigen van een  professionele clubwerking

Club

7.7.M 2

Profilering t.a.v. de gemeente en de sportraad

Aanvragen tot erkenning door de gemeente en de sportraad teneinde te kunnen genieten van de faciliteiten en subsidies

Club

7.8. Kwaliteit

STRATEGISCHE DOELSTELLINGEN

Nr.

Wat?

Hoe?

Wie?

7.8.SD 1

Consolideren van het kwaliteitslabel Q4Gym

Bijsturen van de clubdocumenten (beleidsplan, huishoudelijk reglement, sponsordossier, enz…

Club
Michel
Katrien
Bestuur

7.8.SD 2

Toezicht op het doorlichten van mogelijke nieuwe disciplines

Aanvragen discipline-audit voor mogelijke nieuwe clubdisciplines indien van toepassing voor de club

Club
Michel
Katrien
bestuur

OPERATIONELE DOELSTELLINGEN

Nr.

Wat?

Hoe?

Wie?

7.8.OD 1

Installatie van een Ideeënbus, een forum

Opnemen en verwerking van ideeën van leden, ouders, …

Bestuur

7.8.OD 2

Bewaking van de kwaliteit

Bijsturen van de clubdocumenten (beleidsplan, huishoudelijk reglement, sponsordossier, enz.…

Bestuur
Michel
Katrien

MAATREGELEN

Nr.

Wat?

Hoe?

Wie?

7.8.M 1

Behalen van het kwaliteitslabel Q4Gym

Audit Q4Gym (clubaudit + audit aangeboden disciplines)

Club

7.8.M 2

Voldoen aan kwaliteitsvereisten; alle interne en externe betrokkenen overtuigen van kwaliteit en deze aanbieden in alle domeinen

Opmaak van alle noodzakelijk clubdocumenten; opvolgen handelingen

Michel
Katrien

7.9. Beleidsvoering

STRATEGISCHE DOELSTELLINGEN

Nr.

Wat?

Hoe?

Wie?

7.9.SD 1

VZW als verenigingsvorm voor elke deelvereniging

Omvorming van een feitelijke vereniging naar een vzw

Bestuur

7.9.SD 2

Consolidatie van een goed clubbeleid

“Screenen” van mogelijke kandidaat-bestuurders, trainers en begeleiders en zo vermijden dat personen met onvoldoende competentie en zin voor kwaliteit in de club sluipen

Bestuur

OPERATIONELE DOELSTELLINGEN

Nr.

Wat?

Hoe?

Wie?

 

7.9.OD 1

Invoeren van exclusieve functies in het clubbestuur

“Aanwerven” van een voorzitter, secretaris, penningmeester, communicatieverantwoordelijke,  enz.. in het clubbestuur in functie van de behoefte van de club

Bestuur

7.9.OD 2

Zorg dragen voor de continuïteit van het clubbeleid

Aantrekken van mogelijke kandidaat-bestuursleden, trainers en begeleider

Bestuur

MAATREGELEN

Nr.

Wat?

Hoe?

Wie?

7.9.M 1

Duidelijkheid en informatie naar alle betrokkenen

Twee maandelijkse trainers- en bestuursvergaderingen; onderhoud van de communicatie (mondeling, mail, …)

Michel
Katrien
Leen
Anneke
Karel
Anskje
Francine

7.9.M 2

Inwerking van nieuwe betrokkenen bij de clubwerking

Informatie en duidingen continu meegeven aan de betrokkenen om zo
zich in te werken” in de club en de federatie

Michel
trainers

7.10. Samenwerkingsverbanden

STRATEGISCHE DOELSTELLINGEN

Nr.

Wat?

Hoe?

Wie?

7.10.SD 1

Nauwe samenwerking met GymFed

Mogelijkheid tot trainingsplaats voor regiotrainingen topsport

Club
Bestuur
trainers

7.10.SD 2

Nauwere samenwerking met andere verenigingen

Organisatie van gezamenlijke activiteiten en initiatieven

Club
Bestuur
trainers

OPERATIONELE DOELSTELLINGEN

Nr.

Wat?

Hoe?

Wie?

7.910OD 1

Uitdieping van de regionale samenwerking

Continuïteit van de “regiotrainingen” samengaand met andere activiteiten (nevenactiviteit, sportkamp, stage, …)

Michel
Liesbeth + omliggende clubs

7.10.OD 2

Consolideren van de samenwerking met medegebruikers

Samenkomst volgens de noodzaak van de clubs om gemaakte afspraken te herzien of verlengen

Michel
Leen
Katrien

 

MAATREGELEN

Nr.

Wat?

Hoe?

Wie?

7.10.M 1

Samenwerking met afdelingen AGD en AGH uit de omgeving

“Regiotrainingen” met omringende clubs

Michel
Liesbeth
 + omliggende clubs

7.10.M 2

Vlotte samenwerking met medegebruikers van de turnzaal

Overeenkomsten en contracten met 2de gemeentelijke turnvereniging Omnisport Blauwput
LC Dynamic e.a.

Bestuur