Nieuwsbrief 1 2018-2019

Aanvang nieuw sportjaar

GYMGROEP Wijgmaal –WB vzw

Aangesloten bij GymnastiekFederatie Vlaanderen, stamnummer 5922 ON: 0831 139 352

NIEUWSBRIEF 1 Onthaalbrochure 2018-2019

Beste

Bij het begin van het nieuwe sportjaar willen we u graag welkom heten bij de Gymgroep.
Met deze nieuwsbrief willen we enkele nuttige inlichtingen meedelen in verband met de wer- king van bovengenoemde oefenkernen.
Wij heten speciaal alle nieuwkomers van harte welkom. Wij nodigen hen uit om 2 lessen vrijblijvend te oefenen. In de infobrochure en op de website www.gymgroepas.be vind je alle sportmogelijkheden, er zijn heel wat mogelijkheden.

1. Lidgelden

Met het lidgeld betalen wij o.a. bondsbijdragen, administratie, het aankopen of het herstellen van het materiaal. Het dient ook gedeeltelijk om een verplichte verzekering af te sluiten bij de federatie.
Degene die tijdig hun lidgeld betaald hebben krijgen ook dit jaar het tijdschrift Gymtalk van de Gymfederatie Vlaanderen toegestuurd. Wie ingeschreven is voor 1 oktober 2017 krijgt een gratis T-shirt. De jazzdanseresjes krijgen een topje.

Mogen wij aan alle leden vragen je aansluiting zo snel mogelijk in orde te brengen, dit kan reeds vanaf de tweede les of op speciale data dat er lidgeld kan betaald worden. Deze data worden meegedeeld op een affiche of via een briefje in de les. Half oktober worden de in- schrijvingen afgerond. Inschrijvingsgeld wordt niet terugbetaald.

Inschrijving en betaling dienen gelijktijdig te gebeuren en elk lid vult een inschrijvingsformu- lier in, enkel dan is je inschrijving definitief. Op dit inschrijvingsformulier dient vanaf dit jaar ook je identificatienummer van het Rijksregister ingevuld te worden (dit staat op de ach- terkant van je identiteitskaart). Vanaf dan is ook je verzekering in orde.

Turnen (kleuters/airtrack) 1u € 100

Turnen 1u30’ € 125

Jazzdans € 110

Badminton € 100

Sport 50+ €70

 

 

Voor het eerste en het tweede lid van het gezin is het steeds de normale prijs . Vanaf het derde gezinslid is er een korting van €15.
Wanneer ingeschreven wordt voor meerdere activiteiten dient men steeds te tellen begin- nend met de duurste activiteit. Voor elke bijkomende activiteit of voor elk extra uur sport (ook voor dezelfde) betaal je 50 euro.

De verantwoordelijke of de lesgever van de groep zal je inlichten hoeveel het lidgeld be- draagt.

Personen die willen proberen mogen de eerste les gratis proberen na het doorgeven van hun gegevens. Bij een tweede poging moet er een bedrag van 5,- euro aan de lesgever betaald worden. Bij definitieve betaling van het lidgeld wordt dit bedrag dan in mindering gebracht.

Indien je gezin begeleid wordt door het OCMW, krijg je 50% korting op het inschrijvingsgeld. Je dient dan een bewijs voor te leggen van het OCMW.

2. Verzekering

Wat moet je doen bij een ongeval?

Je bezorgt aan je trainer of aan Michel Meulemans een medisch attest van je dokter. Michel Meulemans doet de aangifte van het ongeval dan online bij de Gymnastiekfederatie. Nadien wordt door de Gymnastiekfederatie per mail een formulier toegestuurd met een per- soonlijk dossiernummer.
Ethias is de verzekeraar van de Gymnastiekfederatie.
Meer informatie kan je steeds vinden op de site www.gymfed.be of krijgen bij Michel Meule- mans, Sukkelpotweg 9, 3220 Holsbeek, tel 016/ 445916 gsm 0496/185253.

3. Tussenkomst Ziekenfondsen

De mutualiteiten ondersteunen hun leden die aan sport doen. Iedereen kan van zijn/haar mu- tualiteit zo een deel van het betaalde lidgeld terugkrijgen. Hiervoor voorziet de Gymnastiek- Federatie standaardformulieren met alle nodige gegevens. Dit formulier zal aan de leden be- zorgd worden na de herfstvakantie. Er dienen dus door de leden geen voorgedrukte formu- lieren aan ons bezorgd te worden.

Let op: de terugbetaling gebeurt per kalenderjaar.

4. Kledij

Tijdens het sporten wordt er best gemakkelijke, sportieve kledij gedragen.
Er wordt geturnd en gedanst op blote voeten of met lichte turnpantoffels. Tweedehands turn- pakjes worden regelmatig te koop aangeboden ( of af te spreken met Kristien ).
Sport en spel, badminton e.d. worden met sportschoenen beoefend. We gebruiken de kleedkamers om kledij te wisselen.

We melden het reglement van de sportaccommodaties betreffende schoeisel.
De sportzaal mag alleen nog betreden worden met PROPERE SPORTSCHOENEN DIE GEEN STREPEN maken. Men mag dus niet met sportschoenen van buiten naar binnen. Gelieve de kleedkamers te gebruiken om kledij te wisselen
Wij verwachten uw volledige medewerking hieromtrent.

5. Nog enkele afspraken

 • -  Er wordt niet gespeeld in de sportzaal en /of de kleedkamers voor, na en tijdens de les- sen.

 • -  Iedereen helpt op het einde van de les om de sportzaal op te ruimen. Vele handen ma- ken een groot werk lichter. Hulp van ouders is ook steeds welkom.

 • -  We willen aan de ouders vragen om niet te storen tijdens de lessen. Indien u wenst te kijken naar uw kind(eren) gelieve dan aan de kant te blijven op de voorziene plaatsen op de tribune. Wij nemen geen enkele verantwoordelijkheid wanneer kinderen niet op tijd afgehaald worden na hun les .Er zal wel steeds een lesgever ter plaatse blijven tot de kinderen opgehaald zijn. Gelieve de lesgevers telefonisch te verwittigen indien je er niet tijdig kan zijn. (voor de lessen op woensdag namiddag is dat het telefoonnummer van Marina Das 0497/853579).

  -

Vrijwillige medewerkers gezocht

Belangrijk voor de club is de hulp van vrijwillige medewerkers. Deze mensen zorgen mee voor een goede, stevige opbouw en zijn een extra stimulans voor de werking van de club. Medewerkers die graag geregeld hulp willen bieden bij bepaalde activiteiten bv. turnshow, melden dit aan het bestuur of via een lesgever. Zodoende kan voor hen een verzekering afgesloten worden.

6. Belangrijke data

GEEN LES op / tijdens:

-

 • -  Herfstvakantie: van maandag 30/10/2017 tot en met zondag 05/11/2017

 • -  Kerstvakantie: van maandag 25/12/2017 tot en met zondag 07/01/2018

 • -  Krokusvakantie: van maandag 12/02/2018 tot en met zondag 18/02/2018

 • -  Paasvakantie: van maandag 02/04/2018 tot en met maandag 15/04/2018

 • -  O.H. Hemelvaart: donderdag 10/05/2018

 • -  Pinksteren: maandag 21/05/2018

 • -  Danslessen eindigen laatste les einde mei 2018

  SPECIALE activiteiten

 • -  september 2017: maand van de sportclub

 • -  Woensdag 6 december 2017: Sinterklaasfeest voor de leden die turnen in de Nieuwe

  Ymeria tijdens de lessen.

 • -  Zaterdag 10 maart 2018 : Turnshow in zaal Ivo Van Damme in Veltem.

   

 • -  Soms kan het gebeuren dat er toch nog een les wegvalt. Wanneer we dit vooraf weten zullen we dit meedelen in de wekelijkse les. Bij onvoorziene omstandigheden (bv .ziekte van de lesgever of het niet vinden van een vervanging) wordt dit gemeld met een briefje aan de ingang of zal de zaalwachter ook hiervan op de hoogte zijn. Bij het afzetten van de kinderen kan je best altijd even bij de ingang kijken of er een nota ophangt. Wij ho- pen op uw begrip hieromtrent.

  Breng steeds je kinderen op tijd naar de les en kom niet te vroeg naar de zaal. Immers de aanwezigheid van ouders vermindert de aandacht van de gymnasten en geeft iedereen het gevoel dat de les voorbij is.

7. Bestuurssamenstelling en organisatie

Gymgroep Wijgmaal - WB.) is een vzw, aangesloten bij de Gymnastiekfederatie Vlaanderen (www.gymfed.be) onder stamnummer 592 en bij de Sportraad Leuven.

Voorzitter: Jan Stroombergen
Penningmeester: Kristien Meulemans

Secretaris/briefwisselend lid: Michel Meulemans

Ombudsman: Michel Meulemans Jeugdsportcoördinator:
Michel Meulemans
Nicky Rapport
Winke Hahn
Katrien Pollers

Leden:

Kristien Meulemans: AGD verantwoordelijke

Karel Beuckelaers: Badminton

Michel Meulemans: turnen jongeren
Marina Das: turnen kleuters en jongeren
Petra Van Lerberghe: turnen jongeren
Julia Wens: turnen: kleuters
Cato Mestdagh: dans
Emma Mestdagh: dans
Lenthe Stevens: dans
Katrien Pollers seniorengym/turnen overdag
Christell Weets ( afgevaardigde van Bleydenberg en Axentis )

Gymgroep Wijgmaal – WB vzw

Lees regelmatig onze website : www.gymgroepas.be Wij zijn ook te vinden op facebook

Vriendelijke groeten,
Het bestuur van Gymgroep –Wijgmaal WB vzw

 

 

Nieuwsbrief 3 2017

LEAD Technologies Inc. V1.01

GYMGROEP Wijgmaal WB vzw

                      

OPENDEUR

 

Welkom elke ,maandag, dinsdag woensdag van juni 2017   in de Nieuwe Ymeria te Wijgmaal

Wij nodigen iedereen uit om eens een kijkje te komen nemen tijdens onze sportactiviteiten .
Tijdens deze opendeurdagen kan je deelnemen aan één of meerdere activiteiten :
Badminton Maandag 18.00 -21.00
Kleuterturnen  woensdag van 14 .00 tot 15.00
Trampolinespringen en tumbling  woensdag van 15 .00 tot 16.30
Jazzdans Dinsdag 18.00 -20.00 beginners
Jazzdans beginners met basis Donderdag 17.00 -18.00

KOM EEN KIJKJE NEMEN OF DOE GEWOON MEE  !!!

Je kan kennis  maken met onze activiteiten  of informatie vragen aan de trainers ter plaatse  .

 

 bezoek onze website voor meer info : www.gymgroep-wijgmaal-wb.be

Michel Meulemans
Marina Das
Karel Beuckelaers

 

Nieuwsbrief 2 2017 Turnshow

Beste gymnasten, dansers Nieuwsbrief 20/02/2017
Beste ouders,

 

Zaterdag 18 maart ‘17 gaat onze jaarlijkse “TURN –en DANSSHOW” door in de sporthal Ivo Van Damme om 18u30.
We heten familie en vrienden van harte welkom op onze show.
De kaartenverkoop gaat door tijdens de lessen bij de lesgevers
Volwassenen:  voorverkoop= 9€    Kassa = 10€    
-12j /60+  :   = 8€.

Onze gymnasten en dansers zijn ijverig aan het oefenen en zullen zeker hun best doen om er weer een geweldige show van te maken .

Zaterdag 18 maart ‘17  hebben we een  algemene repetitie in de sporthal te Veltem.
Lees het schema goed door en noteer of bewaar dit bericht !
Voor een goed verloop van onze show is het belangrijk dat de kinderen wekelijks aanwezig zijn in de lessen en zeker en vast op de repetitie aanwezig zijn. 
De repetitie verloopt als volgt:

Herent van 10u tot 11u15
Wijgmaal turnen van 11u15 tot 12u
Wijgmaal dans van 12u tot 13u
Veltem van 14u tot 16u
Keurturnen van 16u tot 17u

De show vangt aan om : 18u30 . We verwachten alle gymnasten en dansers om 18u00.
(verzamelen in de kleedkamers). Wij vragen aan de kinderen om zorg te dragen voor hun kledij en alles in hun zak met hun naam erop te steken. Kinderen die optreden volgen de richtlijnen van de lesgevers. Na hun optreden mogen de kinderen naar de zaal om te kijken, kleuters worden best opgehaald bij de lesgevers in de kleedkamer. We dringen er op aan dat de kinderen goed blijven zitten tijdens de show .

Geniet van de turnshow tot het einde, dit is zeker de moeite waard !
Veel succes aan onze leden.

 

 

 

 

 

 

Nieuwsbrief 1  :  Aanvang nieuw turnjaar 2016-2017 

 

Gymgroep-Wijgmaal W.B–vzw

Beste turnvrienden,

Bij het begin van het nieuwe sportjaar willen we U graag welkom heten bij de Gymgroep.

Met deze nieuwsbrief willen we enkele nuttige inlichtingen meedelen in verband met de werking van bovengenoemde oefenkernen.

Wij heten speciaal alle nieuwkomers van harte welkom.  Wij nodigen hen uit om 2 lessen vrijblijvend te oefenen.  In de infobrochure en op de website www.gymgroepas.be vind je alle sportmogelijkheden, er zijn heel wat mogelijkheden.

Wij vragen u om eind september het lidgeld in orde te brengen. 

 

Met het lidgeld betalen wij o.a. bondsbijdragen, administratie, het aankopen of het herstellen van het materiaal. Het dient ook gedeeltelijk om een verplichte verzekering af te sluiten bij de federatie.

Degene die tijdig hun lidgeld betaald hebben krijgen ook dit jaar het tijdschrift Gym van de Gymfederatie Vlaanderen toegestuurd.

Mogen wij aan alle leden vragen je aansluiting zo snel mogelijk in orde te brengen, dit kan reeds vanaf de tweede les of op de data dat er lidgeld kan betaald worden. Deze data worden meegedeeld op een affiche of via een briefje in de les.

Inschrijving en betaling dienen gelijktijdig te gebeuren en elk lid vult een inschrijvingsbriefje in, enkel dan is je inschrijving definitief.  Vanaf dan is ook je verzekering in orde.  Let op, de inschrijvingen zijn beperkt, dus zorg er zeker voor dat alles tijdig in orde is.  Inschrijvingsgeld wordt niet terugbetaald. 

Turnen

100 €

Turnen 1uur30

125 €

Turnen 2uur

150 €

Jazzdans

110 €

Badminton

100 €

50+

70 €

 

Voor het eerste en het tweede lid van het gezin is het steeds de normale prijs .Vanaf het derde gezinslid is er een korting van €15.

Wanneer ingeschreven wordt voor meerdere activiteiten dient men steeds te tellen beginnend met de duurste activiteit. Voor een 2e bijkomende activiteit (ook voor dezelfde) betaal je 50 euro, voor een 3e en volgende betaal je 40 euro.

De verantwoordelijke of de lesgever van de groep zal je inlichten hoeveel het lidgeld bedraagt.

Indien je gezin begeleid wordt door het OCMW, krijg je 50% korting op het inschrijvingsgeld.  Je dient dan een bewijs voor te leggen van het OCMW.  .

Wat moet je doen bij een ongeval?

Je ontvangt van je trainer een aangifteformulier .Dit kan ook bekomen worden bij Michel Meulemans of je kan het downloaden op de site www.gymfed.be

 of via onze website.  Het eerste deel wordt door je trainer of begeleider ingevuld, het tweede deel door de dokter.  De volledig ingevulde (en ook gehandtekende) aangifte wordt door jou bezorgd aan:

Michel Meulemans, Sukkelpotweg 9 , 3220 Holsbeek

Nadien wordt een formulier toegestuurd met een persoonlijk dossiernummer.

Ethias is de verzekeraar van de Gymnastiekfederatie.

Meer informatie kan je steeds vinden op de site www.gymfed..be of bij Michel Meulemans

(zie adres hierboven) 016/ 445916

De mutualiteiten ondersteunen jongeren die sport doen.  Iedereen kan van zijn/haar mutualiteit een deel van de betaalde lidgelden terugkrijgen.  Je dient de papieren voor deze terugtrekking zelf aan te vragen bij je mutualiteit.  Hiervoor dient u na inschrijving en betaling van het lidgeld, de nodige documenten aan de club te bezorgen waarna de Gymgroep zal instaan voor de verdere administratie.

Let op: de terugbetaling gebeurt per kalenderjaar.  Wie terugbetaling wenst voor 2014 gelieve de papieren in te dienen tegen eind januari (of dien ze in bij het begin van volgend sportjaar in september).

Tijdens het sporten wordt er best gemakkelijke, sportieve kledij gedragen.  Oefenkledij en clubkledij kan besteld worden.  Raadpleeg hiervoor de clubwebsite" www.gymgroepas.be " onder rubriek "Gymgroepwinkeltje ".  Houd rekening met de vooropgestelde data qua bestelling en levering.

Er wordt geturnd en gedanst op blote voeten of met lichte turnpantoffels .  We gebruiken de kleedkamers om kledij te wisselen.

We melden het reglement van de sportaccommodaties betreffende schoeisel.
De sportzaal mag alleen nog betreden worden met PROPERE SPORTSCHOENEN DIE GEEN STREPEN maken. Men mag dus niet met sportschoenen van buiten naar binnen.  Gelieve de kleedkamers te gebruiken om kledij te wisselen

Wij verwachten uw volledige medewerking hieromtrent.

Belangrijk voor de club is de hulp van vrijwillige medewerkers.  Deze mensen zorgen mee voor een goede, stevige opbouw en zijn een extra stimulans voor de werking van de club.  Medewerkers die graag geregeld hulp willen bieden bij bepaalde activiteiten bv: Turnshow melden dit aan het bestuur of via een lesgever.  Zodoende kan voor hen een verzekering afgesloten worden.

 

 

Activiteitenkalender  Gymgroep Gymgroep Wijgmaal wb 2016-2017
TURNEN Nieuwe Ymeria Wijgmaal

Kleuterturnen, (M/J), 2e en 3e kleuterklas)
 Woensdag van 14 u tot 15 uur

Kleuterturnen, (M/J),
1e kleuterklas (vanaf 3 jaar)
 Woensdag 14 u tot 15uur

Toestelturnen,Trampoline en airtrack (M/J),vanaf het 1e leerjaar
 Woensdag van 15 u tot 16.30 uur

Gym 50+ Donderdag 14.30 - 15.30 uur

 

Keurturnen, Competitie AGD,
Enkel geselecteerde gymnasten
Op woensdag ( 14 u tot 17 u30) en zaterdag (10 u tot 13 u ) in Kessel-Lo
Op maandag,16.30 tot 19 u) dinsdag(16.30 tot 19.30 ) en vrijdag (16.30 tot 19.30 ) in Aarschot,
Info trainingen : 016/44.59.16
 Oefenkern Competitiegymnastiek Kon.Boudewijnstadion –Diestsesteenweg– Kessel-Lo
.
Geselecteerden voor Basisschoolprojectin samenwerking met de GymnastiekFederatieVlaanderen , BLOSO en de lagere school St. Jozefscollege Aarschot
Maandag, Dinsdag, Donderdag en Vrijdag ( Aarschot )
Woensdagnamiddag en zaterdagmorgen ( Kessel-lo)
Dinsdag en Donderdag ochtendtrainingen (Kessel-lo ) 7u30 – 10 u  Woensdag 14.00-17.30 C02 Zaterdag 10.00-13.00

Artistieke Gymnastiek AGD,
Meisjes/Dames Competitie* AGD (artistieke gymnastiek meisjes)
info voor selectie en trainingsplaatsen Kristien Meulemans 016/41.34.93, Michel Meulemans 016/44.59.16

 Maandag 16u30-19u30 ( Aarschot )
 Dinsdag 16u30-19u30 ( Aarschot )
 Woensdag 14u00-17u00 (Kon Boudewijnstadion Kessel-lo )
 Vrijdag 17u00-20u00 ( Aarschot )
 Zaterdag 10u00-13u00 (Kon Boudewijnstadion Kessel-lo )

Voorbereidend keurturnen, Pre-competitie
Voor advies, info en een psychomotorische selectietest, contacteer Michel Meulemans of  Kristien Meulemans 016/41.34.93
Maandag 16u30-18u30 ( Aarschot )
Woensdag 14u00-17u00 (Kon Boudewijnstadion Kessel-lo )
Zaterdag 10u00-12u00 ( Kon Boudewijnstadion Kessel-lo of Holsbeek )

Artistieke gymnastiek Heren : pré-competitie

Maandag 16.30-19.00u (Bekaf Aarschot)
Woensdag 14.00-17.00u (Kon Boudewijnstadion Kessel-lo)
Vrijdag 16.00-19.00u (Bekaf Aarschot)
Zaterdag 10.00-12.00u (Kon Boudewijnstadion - Kessel-lo)

Airtrack en Trampoline, jongens en meisjes,

vanaf 9 jaar met basiskennis tumbling
woensdag van 15 u tot 16.30
zaterdag van 14.30 tot 17.30 ( sportinstituut Leuven)

Conditieturnen en Airtrack, dames en heren,
volwassenen

Woensdag 20.00u - 22.00u sportschuur Holsbeeek

Freerunning

Zaterdag 13.00u tot 15.00u sportschuur Holsbeek

SeniorenGym

Donderdag van 14.30 tot 15.30(nieuwe Ymeria Wijgmaal)

 

DANS
Nieuwe Ymeria Wijgmaal

Jazzdans, Groep 1, meisjes en jongens, vanaf 6 j beginners
Dinsdag 18.00 u tot 19.00 u

Jazzdans, Groep 2, meisjes en jongens vanaf 10 jaar , beginners met basis
Dinsdag 19.00 u tot 20.00 u

Jazzdans, Groep 3, meisjes en jongens, semi’s
Donderdag van 17.00u tot 18.00u

,jazzdans ,Groep 4 gevorderden
 (2e middelbaar na selectie)
 Donderdag van 18.00u tot 19.00u

Bleydenberg + Axentis ( Basisschool Bleydenberg)
Waar: Bleydenbergschool – turnzaal
Wanneer: woensdag (geen les tijdens schoolvakanties) – start van de lessen op 12 september

16.30 uur – 17.30 uur – kleuterdans (3de kleuterklas)
17.30 uur – 18.30 uur – dans beginners (vanaf 1ste leerjaar)
18.30 uur – 19.30 uur – dans semi
19.30 uur – 20.30 uur – dans gevorderden
20.30 uur – 21.30 uur – figuurtraining dames

Gratis proefles !
Axentis

De lessen gaan door op zaterdag van september tot en met mei.
Kids: van 09u00-10u00
Semi: van 10u00-11u00
Kern: van 11u00-13u00  

BADMINTON
Badminton, meisjes en jongens,
van 8 tot 16 jaar
 maandag van 18 u tot 19 u

Badminton, meisjes en jongens,
Vanaf 16 jaar
 Maandag van 19 u tot 20 u

Badminton, dames en heren,
Volwassenen
Maandag van 20 u tot 21 u

Vechtsport Tenzan dojo

Sporthal kessel-lo zaal A

op maandag van 20 u tot 22  u en donderdag van 20 u tot 22u

 

 

 

Lees regelmatig onze website : www.gymgroepas.be

 Het bestuur bestaat uit :

Elke Debremaeker statutaire zetel : Struversstaat 19 3010 Kessel-lo

Jan Stroombergen(voorzitter),

Kristien Meulemans (Penningmeester),

Michel Meulemans (Secretaris /ombudsman)

Nicky Rappoort (Jeugdsportcoördinator)

Michel Meulemans ( Jeugdsportcoördinator )

Mieke Engelborghs ( verantwoordelijke Jazzdans )

Karel Beuckelaers  ( verantwoordelijke Badminton )

Katrien Pollers ( verantwoordelijke  turnen overdag / seniorengym )

Jeugdsportcoördinatoren:

Michel Meulemans
Nicky Rappoort
Winke Hahn
Katrien Pollers

 

Vriendelijke groeten,

Het bestuur van Gymgroep Wijgmaal – WB  vzw